IFB Funding Programmes / Short Film Schemes /

Frameworks

About Frameworks


FRAMEWORKS is a scheme for the making of animated short films which is considered to be continually successful in stimulating ground-breaking new work from Irish animators.

Projects selected for funding will combine creative exploration with an ability to appeal to a general audience, however please note this is not a scheme aimed at children.

The scheme is co-funded by BSÉ/IFB & RTÉ.  

Films may be made in English or Irish (if produced in the Irish language subtitling will be necessary for festivals & sales worldwide)

The deadline for this scheme in 2016 is now closed. 

The online system will automatically close down at 1pm on this day so please ensure your submission is completed and submitted well in advance of the deadline as late applications will not be accepted by email or otherwise.


Parameters of the Scheme


- Number of films: Up to 4 per year  

- Duration: Maximum 6 minutes

- Max. budget per film: €46,000

- Method: All forms of animation acceptable

- Delivery: HD Cam and DCP

 

IMPORTANT NOTES:

 

TIME FRAME

 

When preparing your submission applicants should carefully consider the production timeframe. Producers will have a window in which to bring the projects to approved rough cut stage in early March 2017 and delivery must be completed by May 2017.

 

ARCHIVAL CLEARANCES  & RIGHTS

 

For films using archive material or which require any other kind of rights in order to produce the film - full clearances in all media in perpetuity must be included at application stage and costed into the budget.

Who Can Apply?

 • Applications are invited from producer/director/writer teams (where the producer and director are not the same person) subject to eligibility guidelines as follows:
 • Producers - must provide a CV demonstrating their ability to produce animation.
 • Directors - must have previously directed at least one animated short film*
 • Writers - must have previous writing experience eg. screen, published or online work (links to online work should be provided on their CV).
 • Producers, Directors and Writers may apply to make more than one FRAMEWORKS film but may not receive funding through the scheme more than three times in a 10 year period.
 • Projects submitted twice before unsuccessfully may not reapply.
 • The scheme is not open to full-time students


* FRAMEWORKS is not a wide-open scheme in terms of the talent it aims to attract: it is designed to enable the making of short animated films by producers and directors with strong creative voices and some measure of professional experience. Accordingly a short film made as part of college work will not be considered eligible in this context, though a graduation film that has achieved significant festival exposure might be.

Procedure

Submissions will be examined with consideration given to the screenplay and the creative team. A shortlist of up to eight teams will be invited to attend an interview.

Awards will be made to up to three teams, the number of FRAMEWORKS to be funded being dependent upon the overall standard of submissions. Teams selected must attend an information day in order to be entitled to claim their funding.


Important Features of the Scheme   

 • FRAMEWORKS films should be originated and creatively led by Irish talent or talent resident in Ireland, and their productions should be practically managed from Ireland by a production company registered in the Republic of Ireland.
 • Producers must provide evidence of their ability to acquire all rights worldwide in perpetuity in all forms of media now known and to be invented. 
 • One producer only may be approved and credited for selected projects. 
 • The following rates will apply to the production budgets of all films made under the scheme: 

- The WRITER, DIRECTOR, PRODUCER FEES should be in line with the budget, the overall cost of the project and the intentions of the scheme. Fees deemed excessive will be adjusted should the projects be selected.  

- Insurance: Allow 1.2% of the budget 

- Contingency: Allow 5% of the budget (a production fee should not be included)

 

 • BSÉ/IFB & RTÉ will have approval rights over the following elements of all films funded under the scheme:

-          Shooting script (the Funder may appoint a script editor in certain cases)

-          Budget

-          Production Schedule

-          Key animators and other technical crew - requires pre-approval

-          Casting - voice and/or other - requires pre-approval

-          Various animation stages throughout production

-          Rough Cut

-          Credits

 • Any significant changes to a selected project's screenplay, schedule, key personnel or cast that are not approved by BSÉ/IFB & RTÉ may result in the award being withdrawn. If such changes are necessary, they must be discussed with the Funder.

Rights

The IFB will retain non-exclusive rights in all media in Ireland and non-exclusive promotional rights for the rest of the world.  RTÉ will retain non-exclusive internet rights and a number of broadcasts in Ireland.  The rest of the distribution rights will remain with the film maker who can choose to appoint a sales agent or distribute the film themselves.  The IFB feel this will provide vital training in the area of distribution and will enable filmmakers to build relationships with distributors directly.  

The IFB have a policy of submitting Frameworks films to a list of approved international festivals after they have been premiered in Ireland.

How to Apply 

Applications can now be made online using the 'Make an Application' button on this page. 


 

Mar gheall ar Frameworks

Scéim shean-bhunaithe is ea FRAMEWORKS chun gearrscannáin bheoite a dhéanamh, scéim atá ag éirí léi saothar nua ceannródaíoch ó bheochantóirí Éireannacha a spreagadh.   

Déanfaidh na tionscadail a thugfar maoiniú dóibh taiscéalaíocht chruthaitheach, agus beidh siad in ann freastal ar lucht féachana ginearálta. Tabhair faoi deara áfach nach scéim í seo atá dírithe ar pháistí. 

Déanann BSÉ/IFB agus RTÉ comhaoiniú ar an scéim. 

Is féidir na scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla (má dhéantar i nGaeilge iad, beidh fotheidil riachtanach le haghaidh féilte agus díolacháin ar fud an domhain).

 

Is é an spriocdháta ná 1i.n. Dé hAoine 11ú Marta 2016

Dúnfar an córas ar líne láithreach ar 1i.n. ar an lá seo, agus mar sin ba chóir duit d'iarratas a líonadh agus a sheoladh tamall maith roimh an spriocdháta mar ní ghlacfar le hiarratais ina dhiaidh seo ar ríomhphost nó ar aon bhealach eile.

 

Paraiméadair na Scéime  

▪    Líon na scannán:                            Uasmhéid de 4 sa bhliain  

 

▪    Fad:                                      Uasmhéid de 6 nóiméad

 

▪    Buiséad do gach scannán:     Uasmhéid de €46,000

 

▪    Modh:                                   Glacfar le gach cineál beochana

 

▪    Seachadadh:                         Digi-beta, HD Cam agus DCP 

 

 

 

NÓTAÍ TÁBHACHTACHA:

 

 

TRÉIMHSE AMA

 

Nuair atá d'iarratas á ullmhú agat, ba chóir d'iarratasóirí macnamh a dhéanamh ar an tréimhse léiriúcháin. Beidh deis ghairid ag léiritheoirí le gearradh réamhlíne faofa a bhaint amach don tionscadal go luath i Mí an Mhárta 2017, agus ní mór an tionscadal a sheachadadh faoi Mí na Bealtaine 2017.

 

SCANNSTOC/ÁBHAR CARTLAINNE - DEIMHNITHE IMRÉITIGH AGUS CEARTA

 

Maidir le scannáin a bheas scannstoc/ábhar cartlainne á úsáid acu, nó má tá aon chearta eile i gceist chun an scannán a léiriú, ní mór costais na ndeimhnithe imréitigh, sna meáin ar fad agus go deo, a chur isteach leis an iarratas.

 

 

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh  

 • Tá iarratais á n-éileamh ó fhoirne léiritheora/stiúrthóra/scríbhneora(nuair nach ionann an léiritheoir agus an stiúrthóir) faoi réir threoirlínte incháilitheachta mar seo a leanas:

 

 • Léiritheoirí - ní mór do léiritheoirí CV a sholáthar a thaispeánann cumas i léiriú beochana.  
 • Stiúrthóirí - ní mór do stiúrthóirí ar a laghad gearrscannán beochana amháin a bheith stiúrtha acu roimhe seo*  
 • Scríbhneoirí - ní mór go mbeadh taithí scríbhneoireachta acu roimhe m.s. scáileán, saothar foilsithe nó ar line(ba chóir nascanna a chur ar fáil sa CV i gcás saothar ar líne).

 

 • Is féidir le léiritheoirí, stiúrthóirí agus scríbhneoirí iarratas a dhéanamh chun níos mó ná scannán FRAMEWORKS amháin a dhéanamh ach ní ceadmhach níos mó ná trí chinn a dhéanamh in aon tréimhse deich mbliana.  
 • Ní féidir iarratas a dhéanamh maidir le tionscadal a cuireadh isteach cheana dhá uair agus nár éirigh leis.
 • Nílan scéim seo oscailte roimh mhic léinn lánaimseartha.

 

* Ní scéim lán-oscailte í FRAMEWORKS maidir leis an tallann atá sí ag iarraidh a mhealladh: dearadh an scéim chun a chur ar chumas léiritheoirí agus stiúrthóirí a bhfuil guth cruthaitheach láidir acu, ach a bhfuil méid áirithe taithí proifisiúnta acu chomh maith, gearrscannáin bheochana a dhéanamh. Dá réir sin, ní mheasfar go mbeadh gearrscannán a rinneadh mar chuid de shaothar coláiste incháilithe, cé go bhféadfadh sé tarlú go mbeadh scannán céime incháilithe dá mba rud é gur taispeánadh é go forleathan ag féilte.   

Nós imeachta  

Déanfar na hiarratais á meas, agus déanfar breithniú go háirithe ar an script scannáin agus ar an bhfoireann chruthaitheach. Déanfar gearrliosta a chur le chéile le suas le ocht bhfoireann, agus tabharfar cuireadh dóibh siúd freastal ar agallamh.

 

Tabharfar dámhachtain do suas le trí fhoireann. Brathann líon na scannán FRAMEWORKS a gheobhaidh maoiniú ar chaighdeán foriomlán na n-iarratas. Ní mór d'fhoirne a roghnaítear iad freastal ar lá faisnéise ionas go mbeidh siad i dteideal a gcuid maoiniú a éileamh.

 

Gnéithe Thábhachtacha na Scéime

*        Ba chóir go nginfí scannáin FRAMEWORKS ag tallann Éireannach nó ag daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn. Ba chóir freisin go mbeidh tallann Éireannach nó daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn i gceannas ar chúrsaí cruthaitheacha. Ba chóir go ndéanfaí bainistiú ar léiriú na scannán ó Éirinn chomh maith ag comhlacht léiriúcháin atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann.

*     Caithfidh léiritheoirí a chruthú gur féidir leo cearta domhanda gan teorann ama a aimsiú, thar na meáin ar fad atá ann anois agus thar na meáin atá le cumadh fós, do thionscadail a roghnaítear.

 

*     Ní ghlacfaí ach le léiritheoir amháin, agus ní thugfaí teideal creidiúna ach do léiritheoir amháin, do thionscadail a roghnaítear.


 

*     Beidh na rátaí seo leanas i bhfeidhm maidir le buiséid léiriúcháin na scannán ar fad a dhéanfar faoin scéim:

 

-       Ba chóir go mbeidh táillí an Scríbhneora, an Stiúrthóra agus an Léiritheora de réir an bhuiséid, costas iomlán an tionscadail agus cúspóirí na scéime. Má cheaptar go bhfuil na táillí ró-ard, beidh ceartú le déanamh má roghnaítear an tionscadal.

 

-       Árachas: Ceadaigh 1.2% den bhuiséad

 

-       Teagmhais: Ceadaigh 5% den bhuiséad (Níor chóir táille léiriúcháin a chur san áireamh)

 

*     Beidh sé mar cheart ag BSÉ/IFB agus RTÉ faomhadh a thabhairt do na gnéithe seo a leanas de gach scannán a dhéanfar faoin scéim:

 

- Script scannánaíochta (i gcásanna áirithe is féidir leis an Mhaoinitheoir eagarthóir scripte a cheapadh) 

          - Buiséad

          - Sceideal scannánaíochta an léiriúcháin

- Príomh bheochantóirí agus aon fhoireann theicniúil eile - ní mór réamh-fhaomhadh a fháil

- Roghnú aisteoirí  - guth agus/nó eile - ní mór réamh-fhaomhadh a fháil

          - Céimeanna éagsúla sa bheochan ar fud an léiriúcháin

- Gearradh Réamhlíne

- Teidil Chreidiúna 


 

*     Má tá aon athrú suntasach nach bhfuil faomhaithe ag BSÉ/IFB & RTÉ ar script scannáin, sceideal, príomhfhoireann nó foireann aisteoireachta d'aon thionscadal a mhaoinítear, is féidir go dtarraingfí siar an maoiniú. Má tá gá le hathruithe, ní mór iad a phlé leis an Mhaoinitheoir.

 

 

Cearta

Is le BSÉ/IFB a bhfanfaidh cearta neamh-eisiacha thar na meáin ar fad in Éirinn agus cearta promóisine neamh-eisiacha ar fud an domhain. Fanfaidh cearta neamh-eisiacha idirlín le RTÉ, chomh maith le líon áirithe craolacháin in Éirinn. Fanfaidh na cearta dáilte eile leis an scannánóir, agus is féidir leis/léi an scannán a dháileadh é/í féin, nó gníomhaire díolacháin a cheapadh. Mothaíonn BSÉ/IFB go dtabharfaidh seo oiliúint dháilte thábhachtach do scannánóirí, agus go gcuideoidh sé leo caidrimh dhíreacha a chothú leis na dáileoirí.

Tá polasaí ag BSÉ/IFB go gcuirfear scannáin Frameworks chuig féilte fhaofa idirnáisiúnta áirithe tar éis dóibh a bheith ar scáileán in Éirinn.

 

 

Conas Iarratas a Dhéanamh

 

Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne tríd an chnáipe ‘Déan Iarratas' ar an leathanach seo. Cinntigh le do thoil go bhfuil na treoirlínte Conas Iarratas a Dhéanamh léite agat roimh iarratas a dhéanamh.

 

 

 

Home / Contact / Print this page / As Gaeilge / Sitemap