As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Frameworks

FRAMEWORKS

Mar gheall ar Frameworks

Scéim is ea FRAMEWORKS chun gearrscannáin bheoite a dhéanamh, scéim

atá ag éirí léi ar bhonn leanúnach saothar nua ceannródaíoch ó bheochantóirí Éireannacha a spreagadh.   

Déanfaidh na tionscadail a thugfar maoiniú dóibh taiscéalaíocht chruthaitheach agus beidh siad in ann freastal ar lucht féachana ginearálta. Tabhair faoi deara áfach nach scéim í seo atá dírithe ar pháistí. 

Déanann BSÉ/IFB agus RTÉ comhaoiniú ar an scéim. 

Is féidir na scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla (má dhéantar i nGaeilge iad, beidh fotheidil riachtanach le haghaidh féilte agus díolacháin ar fud an domhain).

 

Tá an spriocdháta 2017 dúnta anois

 

Dúnfar an córas ar líne láithreach ar 1i.n. ar an lá seo, agus mar sin ba chóir duit d'iarratas a líonadh agus a sheoladh tamall maith roimh an spriocdháta mar ní ghlacfar le hiarratais ina dhiaidh seo ar ríomhphost nó ar aon bhealach eile.

 

Paraiméadair na Scéime  

 

- Líon na scannán: Uasmhéid de 4 sa bhliain  

 

- Fad: Uasmhéid de 6 nóiméad

 

- Buiséad do gach scannán: Uasmhéid de €46,000

 

- Modh: Glacfar le gach cineál beochana

 

- Seachadadh: DCP, Prores, HD Cam & BluRay

 

* Ba chóir go sonraítear na costais seachadta agus fotheidil mar a luaítear thuas sa bhuiséad más gá agus má bhaineann siad le d'iarratas.

 

NÓTAÍ TÁBHACHTACHA:

 

TRÉIMHSE AMA 

 

Nuair atá d'iarratas á ullmhú agat, ba chóir d'iarratasóirí macnamh a dhéanamh ar an

tréimhse léiriúcháin. Tá sé mar dhualgas ar an léiritheoir a chinntiú gur féidir an saothar a chur i gcrích de réir an sceidil agus an buiséid. Má tá an saothar á sheachadadh mall is féidir go gcuirfidh sin isteach ar iarratais eile sa todhchaí, agus mar sin de ba chóir go mbeidh gearradh réamhlíne faofa bainte amach don tionscadal go luath i Mí an Mhárta 2018, agus ní mór an tionscadal a sheachadadh faoi Mí na Bealtaine 2018.

 

SCANNSTOC/ÁBHAR CARTLAINNE - DEIMHNITHE IMRÉITIGH AGUS CEARTA 

 

Maidir le scannáin a bheas scannstoc/ábhar cartlainne á úsáid acu, nó má tá aon chearta eile i gceist chun an scannán a léiriú, ní mór na deimhnithe imréitigh sna meáin ar fad agus go deo a chur isteach leis an iarratas, agus na costais a bhaineann leo a chur sa bhuiséad.

 

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?  

 

Tá iarratais á n-éileamh ó fhoirne léiritheora/stiúrthóra/scríbhneora (nuair nach

ionann an léiritheoir agus an stiúrthóir) faoi réir threoirlínte incháilitheachta mar seo

a leanas:

 

 • Léiritheoirí - ní mór do léiritheoirí CV a sholáthar a thaispeánann cumas i léiriú beochana.

 

 • Stiúrthóirí - ní mór do stiúrthóirí ar a laghad gearrscannán beochana amháin a bheith stiúrtha acu roimhe seo*  

 

 • Scríbhneoirí - ní mór go mbeadh taithí scríbhneoireachta acu roimhe m.s. scáileán, saothar foilsithe nó ar line (ba chóir nascanna a chur ar fáil sa CV i gcás saothar ar líne).

 

 • Is féidir le Léiritheoirí, Stiúrthóirí agus Scríbhneoirí iarratas a dhéanamh chun níos mó ná scannán FRAMEWORKS amháin a dhéanamh ach ní féidir maoiniú a fháil níos mó ná trí huaire in aon tréimhse deich mbliana.

 

 • Ní féidir iarratas a dhéanamh maidir le tionscadal a cuireadh isteach cheana dhá uair agus nár éirigh leis.

 

 • Níl an scéim seo oscailte roimh mhic léinn lánaimseartha.

 

* Ní scéim lán-oscailte í FRAMEWORKS maidir leis an tallann atá sí ag iarraidh a mhealladh: dearadh an scéim chun a chur ar chumas léiritheoirí agus stiúrthóirí a bhfuil guth

cruthaitheach láidir acu, ach a bhfuil méid áirithe taithí proifisiúnta acu chomh maith, gearrscannáin bheochana a dhéanamh. Dá réir sin, ní mheasfar go mbeadh gearrscannán a rinneadh mar chuid de shaothar coláiste incháilithe, cé go bhféadfadh sé tarlú go mbeadh scannán céime incháilithe dá mba rud é gur taispeánadh é go forleathan ag féilte.

 

Ionas nach mbeidh aon dabht ann faoi, ba chóir go mbeidh an scríbhneoir, an stiúrthóir agus an léiritheoir ceangailte leis an tionscadal faoin am a dhéantar an t-iarratas, agus ní mór CV cuimsitheach a chur isteach fá choinne gach duine acu.

 

Nós imeachta  

 

 • Déanfar na hiarratais á meas, agus tabharfar aird go háirithe ar an gcóiriú, ar na nótaí cruthaitheacha agus ar an bhfoireann chruthaitheach. Tá sé mar aidhm againn cothromaíocht inscne a bhaint amach leis na foirne chruthaitheacha a roghnaítear.

 

 • Déanfar gearrliosta a chur le chéile agus tabharfar cuireadh dóibh siúd freastal ar agallamh.

 

 • I ndiaidh do thionscadal dul ar an ngearrliosta agallaimh, is féidir go dtarraingeoidh BSÉ/IFB & RTÉ siar an t-agallamh má dhéantar aon athrú suntasach ar an gcóiriú, ar an sceideal ná ar an bpríomhfhoireann. Má tá gá le hathruithe ag an bpointe seo, ní mór iad a phlé le BSÉ/IFB & RTÉ.

 

 • Tabharfar dámhachtain do suas le ceithre thionscadal, ag brath ar chaighdeán na n-iarratas. 

 

 • Ní mór d'fhoirne a roghnaítear iad freastal ar lá faisnéise ionas go mbeidh siad i dteideal a gcuid maoiniú a éileamh.

 

Gnéithe Thábhachtacha na Scéime

 

 • Ba chóir go nginfí scannáin FRAMEWORKS ag daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn, agus go mbeidh daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn i gceannas ar chúrsaí cruthaitheacha. Ba chóir go mbeidh an scannán á léiriú ag comhlacht theoranta léiriúcháin atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann. Is féidir go mbeidh ball foirne cruthaitheach Éireannach atá ina chónaí thar lear incháilithe fosta ach amháin ar an gcoinníoll go mbeidh sé/sí sásta filleadh don tréimhse léiriúcháin.

 

 • B'éigean don bhfoireann mholta a modh oibre a léiriú, chomh maith lena gcumas an tionscadal a chríochnú taobh istigh den sceideal agus de réir na sonraíochta aontaithe. Glacfaidh na maoinitheoirí leis go bhfuil an léiritheoir iomlán freagrach as an tionscadal agus mar sin ní mór don leiritheoir cinntiú go bhfuil a fhoireann/a foireann féin iomlán tiomanta don tionscadal sula thosaíonn sé.

 

 • Caithfidh léiritheoirí a chruthú gur féidir leo cearta domhanda gan teorann ama a aimsiú, thar na meáin ar fad atá ann anois agus thar na meáin atá le cumadh fós, do thionscadail a roghnaítear. Ba chóir aird ar leith a thabhairt ar athchóiriú, cearta saoil nó aon ábhair cheartlainne atá riachtanach don tionscadal, ag cinntiú go bhfuil fianaise na gceartaí ar fáil ag an am a dhéantar an t-iarratas agus go bhfuil na costais a bhaineann leo sonraithe sa bhuiséad.

 

 • Ní mór nótaí a chur ar fáil leis an iarratas maidir le guthfhoireann mholta, príomhfhoireann theicniúil, ceol srl.

 

 • Ní ghlacfar ach le léiritheoir amháin, agus ní thugfar teideal creidiúna ach do léiritheoir amháin do thionscadail a roghnaítear. Glacfaidh an léiritheoir sin freagracht iomlán as an léiriúcháin.

 

 • Beidh na rátaí seo leanas i bhfeidhm maidir le buiséid léiriúcháin na scannán ar fad a dhéanfar faoin scéim:

 

-     Ba chóir go mbeidh táillí an SCRÍBHNEORA, an STIÚRTHÓRA agus an LÉIRITHEORA de réir an bhuiséid, costais iomlán an tionscadail agus cúspóirí na scéime. Má cheaptar go bhfuil na táillí ró-ard, beidh ceartú le déanamh má roghnaítear an tionscadal.

 

-  Árachas: Ceadaigh 1.2% den bhuiséad

 

-  Ba chóir go dtabharfar táillí dlí agus costais dlí san áireamh/

 

-  Teagmhais: Ceadaigh 5% den bhuiséad (Níor chóir táille léiriúcháin a chur san  áireamh)

 

 • Beidh sé mar cheart ag BSÉ/IFB agus RTÉ faomhadh a thabhairt do na gnéithe seo a leanas de gach scannán a dhéanfar faoin scéim:

 

-     Script scannánaíochta (i gcásanna áirithe is féidir leis an Mhaoinitheoir eagarthóir scripte a cheapadh) 

 

-     Buiséad

 

-     Sceideal léiriúcháin

 

-     Príomh bheochantóirí agus aon fhoireann theicniúil eile - ní mór réamh-fhaomhadh a fháil

 

-     Roghnú aisteoirí  - guth agus/nó eile - ní mór réamh-fhaomhadh a fháil

 

-     Céimeanna éagsúla sa bheochan ar fud an léiriúcháin

 

-     Gearradh Réamhlíne

 

-     Teidil Chreidiúna 

 

*     Má tá aon athrú suntasach nach bhfuil faomhaithe ag BSÉ/IFB & RTÉ ar script scannáin, sceideal, príomhfhoireann nó foireann aisteoireachta d'aon thionscadal a mhaoinítear, is féidir go dtarraingfí siar an maoiniú. Má tá gá le hathruithe, ní mór iad a phlé leis an Mhaoinitheoir.

Cearta

Is le BSÉ/IFB a bhfanfaidh cearta neamh-eisiacha thar na meáin ar fad in Éirinn agus cearta promóisine neamh-eisiacha ar fud an domhain. Fanfaidh cearta neamh-eisiacha idirlín le RTÉ, chomh maith le líon áirithe craolacháin in Éirinn. Fanfaidh na cearta dáilte eile leis an scannánóir, agus is féidir leis/léi an scannán a dháileadh é/í féin, nó gníomhaire díolacháin a cheapadh. Mothaíonn BSÉ/IFB go dtabharfaidh seo oiliúint dháilte thábhachtach do scannánóirí agus go gcuideoidh sé leo caidrimh dhíreacha a chothú leis na dáileoirí.

Tá polasaí ag BSÉ/IFB go gcuirfear scannáin FRAMEWORKS chuig féilte fhaofa idirnáisiúnta áirithe tar éis dóibh a bheith ar scáileán in Éirinn.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne anois tríd an chnáipe ‘Déan Iarratas' ar an leathanach seo.

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh