As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Reality Bites

Mar gheall ar ár Scéimeanna Gearrscannáin
Tugann BSÉ/IFB maoiniú do ghearrscannáin tríd scéimeanna éagsúla, agus tá gach scéim acu oscailte roimh iarratais uair sa bhliain. Tugann gach scéim maoiniú iomlán léirithe.

Mar gheall ar Reality Bites
Scéim nua is ea REALITY BITES chun caoi a thabhairt gearrscannáin faisnéise a dhéanamh.  

Tá sé i gceist ag an scéim seo saothair thrialacha agus tabhairt faoi nua a spreagadh i dtaobh scannánaíocht neamhfhicsine.

Is féidir leis na tionscadail a roghnófar iad cur chuige iriseoireachta nó cruthaitheach, breathnaitheach nó aeistéitiúil, oibiachtúil nó pearsanta a bheith acu, ach beidh rud éigin nua i ngach ceann acu maidir leis an bhfeidhm a bhaineann siad as foirm an scannáin fhaisnéise. D'fhéadfadh go mbeadh gearrléaráidí ar ábhair atá á mbreithniú le go ndéanfaí scannáin i bhfoirm níos faide astu oiriúnach don scéim seo chomh maith.          

Is féidir na scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla. 

Spriocdháta: 05th Iúil 2013

Paraiméadair na Scéime 

 • Líon scannán: uasmhéid de 3 sa bhliain  
 • Fad: uasmhéid de 12 nóiméad    
 • Buiséad do gach scannán: uasmhéid de €15,000
 • Formáid
  • Tionscnamh ar aon fhormáid dhigiteach
  • Seachadadh ar digi-beta    
  • Is féidir maoiniú breise chun costais phriontaí 35mm a chlúdach a chur ar fáil an fhaid is go bhfaigheann an scannán eisiúint bona fide do phictiúrlainn in Éirinn nó má fhaigheann sé cuireadh chuig mórfhéile idirnáisiúnta scannán, faoi réir pé rialúcháin a bheidh i bhfeidhm ag BSÉ/IFB ag an am sin.   

*Cuimhnigh go bhfuil an scéim seo le soláthrú ar HD Cam, chomh maith le digi-beta, agus gur chóir na costais a bhaineann leis seo á thabhairt san áireamh i mbuiséad an iarratais.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh 
Tá iarratais á n-éileamh ó fhoirne léiritheora/stiúrthóra/scríbhneora faoi réir threoirlínte incháilitheachta mar seo a leanas: 

Léiritheoirí - ní mór do léiritheoirí a bheith in ann taithí áirithe ábhartha i gcúrsaí léiriúcháin a chruthú   
Stiúrthóirí - ní mór do stiúrthóirí seóspól a sholáthar a léiríonn a gcumas ábhar scannáin faisnéise a stiúradh (agus, san áit a bhfuil sé i gceist ag an stiúrthóir feidhmiú mar oibritheoir cheamara, ba chóir go léireodh an seóspól fianaise den chumas sin chomh maith).  
Léiritheoirí agus stiúrthóirí - níl aon teorainn leis an líon scannán REALITY BITES gur féidir le duine iarratas a chur isteach lena ndéanamh  

Níl an scéim seo oscailte do mhic léinn lánaimseartha 

Nós imeachta 

Ba chóir foirmeacha iarratais a íoslódáil ó láithreán gréasáin BSÉ/IFB, ba chóir iad a chomhlánú ina n-iomlán agus iad a sheoladh - maraon leis na hábhair bhreise ar fad atá á n-iarraidh - chuig ceannáras BSÉ/IFB i nGaillimh. (Ní féidir cur isteach ar mhaoiniú BSÉ/IFB ar facs nó ar líne). Ní dhéanfar próiseáil ar iarratais neamhiomlána.   

Déanfaidh grúpa meastóirí a cuirfidh BSÉ/IFB le chéile go hinmheánach agus go seachtrach na hiarratais a mheas, agus déanfaidh siad breithniú ar an scríbhneoireacht scripte agus ar an bhfoireann chruthaitheach. Déanfar gearrliosta de thuairim is sé fhoireann a chur le chéile agus tabharfar cuireadh dóibh sin freastal ar agallamh. 

Tabharfar dámhachtain do thrí fhoireann ar a mhéid agus braithfidh an líon scannán REALITY BITES ar chaighdeán foriomlán na n-iarratas. Ní mór d'fhoirne a roghnófar iad freastal ar lá faisnéise ionas go mbeidh siad i dteideal a ndámhachtain a éileamh.

Cearta 

Roimhe seo, choinnigh BSÉ/IFB na cearta dáiltí ar feadh cúig bliana agus ceapadh gníomhaire leis na gearrscannáin a dháileadh go hidirnáisiúnta. 

Anois, fanfaidh cóipcheart na scannán a dhéantar faoin scéim REALITY BITES leis an bhfoireann scannánaíochta. Is féidir leis an bhfoireann an scannán a dháileadh iad féin, nó gníomhaire díolacháin a cheapadh. Mothaíonn BSÉ/IFB go dtabharfaidh seo oiliúint dháilte thábhachtach do scannánóirí, agus go gcuideoidh sé leo caidrimh dhíreacha a chothú leis na dáileoirí.

Cé go bhfuil an polasaí dáilte anois athraithe, fanann polasaí BSÉ/IFB maidir le scannáin REALITY BITES a sheoladh chuig féilte idirnáisiúnta mar a bhí.

Baineann an mhéid seo le scannáin a tugadh conradh dóibh i 2010 agus ní athraíonn sé cúrsaí dáilte maidir le scannán ar bith a tugadh conradh dó roimhe sin. 

Gnéithe Thábhachtacha na Scéime

Go ginearálta ba chóir go nginfí scannáin REALITY BITES ag tallann Éireannach nó ag daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn. Ba chóir freisin go mbeidh tallann Éireannach nó daoine a bhfuil cónaí orthu in Éireann i gceannas ar chúrsaí cruthaitheacha. Ba chóir go ndéanfaí bainistiú ar léiriú na scannán ó Éirinn chomh maith.

Caithfidh léiritheoirí cearta domhanda gan teorann ama a fháil thar na meáin ar fad do thionscadail a roghnaítear.

Ní ghlacfaí ach le léiritheoir amháin, agus ní thugfaí teideal creidiúna ach do léiritheoir amháin, do thionscadail a roghnaítear.

Beidh na rátaí seo leanas i bhfeidhm ar bhuiséid léiriúcháin aon scannán a dhéantar faoin scéim: - Ráta laethúil don bhfoireann aisteoireachta agus do chriú (mar a aontaítear gach bliain i gcomhar le Grúpa na gCeardchumann Scannán) Meitheamh 2010 - Meitheamh 2011: €120

Beidh cearta faofa ag BSÉ/IFB ar na gnéithe seo a leanas de gach scannán a dhéantar faoin scéim:     

 • Script scannánaíochta  
 • Príomhfhoireann theicniúil
Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh