As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Reality Bites

Mar gheall ar Reality Bites

Is scéim í Reality Bites chun caoi a thabhairt gearrscannáin fhaisnéise a dhéanamh. 

Tá sé i gceist ag an scéim seo saothair thrialacha agus tabhairt faoi nua a spreagadh i dtaobh scannánaíocht neamhfhicsine. Is féidir leis na tionscadail a roghnófar iad cur chuige iriseoireachta nó cruthaitheach, breathnaitheach nó aeistéitiúil, oibiachtúil nó pearsanta a bheith acu, ach beidh rud éigin nua i ngach ceann acu maidir leis an bhfeidhm a bhaineann siad as foirm an scannáin fhaisnéise. D'fhéadfadh go mbeadh gearrléaráidí ar ábhair atá á mbreithniú le go ndéanfaí scannáin i bhfoirm níos faide astu oiriúnach don scéim seo chomh maith.  

Is féidir na scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla. (Más i nGaeilge atá an scannán ní mór fotheidil a bheith ann fá choinne féilte agus díolacháin ar fud an domhain).

Is í An Mháirt 1ú Iúil 2014, ar 1.00 i.n. an spriocdháta docht, agus dúnfaidh an córas ar líne ansin.

Paraiméadair na Scéime

Líon scannán: Uasmhéid de 3 sa bhliain  

Fad: Uasmhéid de 12 nóiméad 

Buiséad do gach scannán: Uasmhéid de €15,000

Formáid: Tionscadail ar aon fhormáid dhigiteach 

Seachadadh: Digi Beta & HD Cam


Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh

Tá iarratais á n-éileamh ó fhoirne léiritheora/stiúrthóra (nuair nach ionann an léiritheoir agus an stiúrthóir) faoi réir threoirlínte incháilitheachta mar seo a leanas: 

Léiritheoirí - ní mór do léiritheoirí a bheith in ann taithí áirithe ábhartha i gcúrsaí léiriúcháin a chruthú.   

Stiúrthóirí – ní mór dóibh taispeáint go bhfuil sé ar a gcumas acu scannán ar ábhair fhaisnéise a stiúradh, nó go bhfuil ar a laghad gearrscannán faisnéise amháin stiúraithe acu. Nuair a bhfuil sé de rún ag an stiúrthóir a bheith ina cheamaradóir fosta, ba chóir go dtaispeánfaidh seóspól an cumas seo chomh maith.

Scríbhneoirí – ní mór taithí scríbhneoireachta a bheith acu cheana, mar shampla, saothar scáileáin, saothar foilsithe nó ar líne (ba chóir nascanna a chur ar fáil sa CV i gcás saothar ar líne).

Is féidir le Léiritheoirí, Stiúrthóirí agus Scríbhneoirí iarratas a chur isteach fá choinne níos mó ná scannán Reality Bites amháin sa bhliain, ach ní féidir leo maoiniú a fháil faoin scéim níos mó ná trí uair in aon thréimhse deich mbliana.

Níl an scéim seo oscailte roimh mhic léinn lánaimseartha.  


Nós imeachta

Déanfar na hiarratais  á meas, agus déanfar breithniú ar an gcóiriú scripte sonraithe agus ar an bhfoireann chruthaitheach. Déanfar gearrliosta de thuairim is sé fhoireann a chur le chéile agus tabharfar cuireadh dóibh sin freastal ar agallamh.

Tabharfar dámhachtain do thrí fhoireann ar a mhéid agus braithfidh an líon scannán Reality Bites ar chaighdeán foriomlán na n-iarratas. Ní mór d'fhoirne a roghnófar iad freastal ar lá faisnéise ionas go mbeidh siad i dteideal a ndámhachtain a éileamh.

Cearta

Is le BSÉ/IFB a bhfanfaidh cearta neamh-eisiacha thar na meáin ar fad in Éirinn agus cearta promóisine neamh-eisiacha ar fud an domhain.

Fanfaidh na cearta dáilte eile leis an scannánóir. Is féidir leis/léi an scannán a dháileadh é/í féin, nó gníomhaire díolacháin a cheapadh. Mothaíonn BSÉ/IFB go dtabharfaidh seo oiliúint dháilte thábhachtach do scannánóirí, agus go gcuideoidh sé leo caidrimh dhíreacha a chothú leis na dáileoirí.

Tá polasaí ag BSÉ/IFB scannáin Reality Bites a sheoladh chuig féilte fhaofa idirnáisiúnta tar éis dóibh a bheith ar scáileán in Éirinn.

Gnéithe Thábhachtacha na Scéime

 • Go ginearálta ba chóir go nginfí scannáin Reality Bites ag tallann Éireannach nó ag daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn, agus ba chóir go ndéanfaí bainistiú praicticiúil orthu ó Éirinn ag comhlact léiriúcháin atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann.

 • Caithfidh léiritheoirí a chruthú gur féidir leo cearta domhanda gan teorann ama a aimsiú, thar na meáin ar fad atá ann anois agus thar na meáin atá le cumadh fós, do thionscadail a roghnaítear.

 • Ní ghlacfaí ach le léiritheoir amháin, agus ní thugfaí teideal creidiúna ach do léiritheoir amháin, do thionscadail a roghnaítear.


 • Beidh na rátaí seo leanas i bhfeidhm ar bhuiséid léiriúcháin aon scannán a dhéantar faoin scéim:

  - Ba chóir go mbeidh táillí an Scríbhneora, an Stiúrthóra agus an Léiritheora de réir an bhuiséid, costas iomlán an tionscadail agus cúspóirí na scéime. Má cheaptar go bhfuil na táillí ró-ard, beidh ceartú le déanamh má roghnaítear an tionscadal.

  - Árachas:   Ceadaigh 1.2% den bhuiséad

  - Costais Theagmhasacha: Ceadaigh 5% den bhuiséad (níor chóir táille léiriúcháin á ghearradh)

 • Beidh cearta faofa ag BSÉ/IFB ar na gnéithe seo a leanas de gach scannán a dhéantar faoin scéim:    
  -  Script scannánaíochta  
  -  Buiséad
  -  Sceideal léiriúcháin
  -  Príomhfhoireann theicniúil – ní mór réamh-fhaomhadh a fháil
  -  Gearradh Réamhlíne
Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh