As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Catalyst

Tá áthas ar Bord Scannán na hÉireann/the Irish Film Board (BSÉ/IFB) deis a thairiscint do thrí fhoireann de scannánóirí nua fadscannán ar bhuiséad íseal (€350,000) a léiriú le cuidiú ón scéim mhaoinithe agus mheantóireachta Catalyst. Beidh teagmháil ag na foirne le príomh-shaineolaithe na hearnála a thabharfaidh meantóireacht agus treoir phearsanta dóibh le linn an tréimhse. 

Is le cuidiú ón chéad scéim Catalyst, a láinseáileadh i 2007, a léiríodh na fadscannáin Rewind, One Hundred Mornings agus Eamon. Anois, tá an darna scéim Catalyst á oscailt ag BSÉ/IFB do scannánóirí uaillmhianacha spreagtha ar mhian leo fadscannán úrnua, spreagúil agus atá dírithe go mór ar an lucht féachana, a léiriú ar bhuiséad íseal ach gan aon chomhghéilleadh a dhéanamh ar na huaillmhianta.

Conas a fheidhmíonn sé?

 

Céim 1 - Na Seimineáir (críochnaithe anois)

Le bheith i dteideal dámhachtain mhaoinithe, ní mór do dhaoine ar mhaith leo iarratas a dhéanamh freastal ar sheimineáir thar dhá lá ar dtús báire, a thabharfaidh léargas dóibh ar scannánaíocht ar bhuiséad íseal. Ní bheidh deis ag duine ar bith iarratas a dhéanamh ar na dámhachtainí seachas iad siúd a d'fhreastal ar na seimineáir.

Tá seimineáir Catalyst oscailte roimh dhaoine aonair as na disciplíní scannánaíochta seo leanas: léiritheoirí, scríbhneoirí, stiúrthóirí agus scríbhneoir/stiúrthóirí. Spreagfaí na rannpháirtithe chun teagmháil a dhéanamh le scannánóirí eile ag na seimineáir, le foirne nua a bhunú nó chun cur le foirne atá curtha le chéile cheana.  

Ní mór go mbeidh creidiúint/ról ag léiritheoirí, stiúrthóirí agus scríbhneoir/stiúrthóirí ar ghearrscannán amháin agus/nó clár drámaíochta teilifíse amháin agus/nó fógraí agus/nó sraith ar-líne mhearscaipthe amháin ar a laghad. Ní mór go mbeidh an chreidiúint sin ag scríbhneoirí ar ghearrscannán a léiríodh agus/nó dráma teilifíse agus/nó fógraí agus/nó sraith ar-líne mhearscaipthe nó tionscadal (fadscannán, clár drámaíochta teilifíse amháin, sraith ar-líne mhearscaipthe, dráma stáitse nó dráma raidió) atá coimisiúnaithe nó i bhforbairt mhaoinithe. Iarrfaí ar iarratasóirí seóspól nó sampla dá gcuid saothair léirithe a chur ar fáil.  

Beidh tosaíocht á tabhairt do shaoránaigh na hÉireann agus iad siúd atá ina gcónaí in Éirinn, a bhfuil cúlra acu i léiriú closamhairc. Ní mór d'iarratasóirí a bheith 18 mbliana d'aois ar a laghad, agus ní féidir le mic léinn lán-aimseartha nó le fochéimithe iarratas a dhéanamh. Ní féidir le daoine ar tugadh maoiniú dóibh sa chéad scéim Catalyst iarratas a dhéanamh. 

Beidh na seimineáir ar siúl Dé Sathairn, 30ú Mí na Samhna, agus Dé Sathairn, 14ú Mí na Nollag 2013, agus beidh siad ag díriú ar:

 • 1. Idéanna a spreagadh agus scripteanna a fhorbairt
 • 2. Réamh-léiriúcháin agus léiriúchán
 • 3. Iar-léiriúcháin
 • 4. Díolacháin & dáileadh

Chun freastal ar na seimineáir, b'éigean d'iarratasóirí próiseas iarratais Catalyst a líonadh ag http://www.screentrainingireland.ie/.

'S í An Aoine, 1ú Mí na Samhna, 2013 an spriocdháta d'iarratais. Gheobhaidh na hiarratasóirí a éiríonn leo ríomhphost faoi An Aoine, 8ú Mí na Samhna, 2013. 

 

Céim 2 - Na Dámhachtainí

Beidh tréimhse trí mhí acu siúd a d'fhreastal ar na seimineáir chun an t-eolas a fuair siad á úsáid le pacáiste agus script scannáin a ullmhú le go ndéanfar measúnú air.

Beidh deis ansin ag foirne ina bhfuil léiritheoir(í), scríbhneoir(í) agus stiúrthóir(í) iontu iarratas a dhéanamh ar an dámhachtain áirithe (ní féidir le daoine aonair iarratas a dhéanamh).

Tabharfaidh an scéim seo tacaíocht do thrí fhoireann scannánaíochta chun fadscannán a léiriú ar bhuiséad €350,000 le tacaíocht ó fhoireann

BSÉ/IFB, agus le teacht ar phainéal de phríomh-shaineolaithe na hearnála a chuirfidh meantóireacht agus treoir ar fáil do na foirne. 

Déanfaidh na foirne a ndícheall le cinntiú go mbeidh deis ag gach ball den fhoireann theicniúil/chriú a oibríonn ar na scannáin grád níos airde a bhaint amach ina ngairm. Cuirfear traenáil agus/nó meantóireacht ar fáil don fhoireann aisteoireachta agus don chriú nuair is gá.

Chun iarratas a dhéanamh ar Catalyst, beidh na méid seo leanas de dhíth:

 • - Cur síos aonlíne (uasmhéid 25 fhocal) agus achoimre (1/2 leathanach A4)
 • - Script nó cóiriú iomlán
 • - Nótaí sonraithe ón stiúrthóir agus ón léiritheoir ag míniú cad atá ar intinn acu agus conas a chuirfidh siad an scannán i gcrích
 • - Nótaíar phríomh-fhoireann aisteoireachta, Ceannairí Roinne, agus aon chriú cruthaitheach/teicniúil atá curtha in áireamh nó molta
 • - CVanna na bpríomh-rannpháirtithe
 • - Fianaise maidir le cearta úinéireachta
 • - Tá fáilte roimh aon eolas breise, mar shampla seóspólanna, scéalchláir, srl.

 

Ba chóir iarratas a dhéanamh go luath ar líne trí chlárú le Córas Iarratais Ar Líne BSÉ/IFB. ’S é an spriocdháta d’iarratais ná Dé hAoine 28ú Márta 2014. 

Déanfaí measúnú ar na hiarratais de réir prionsabal treorach agus critéir BSÉ/IFB, ach de réir na gcritéir seo leanas chomh maith:

•1.      Lucht Féachana

Ba bhreá le BSÉ/IFB tacaíocht a thabhairt do scannánóirí a bhfuil lucht féachana (Éireannach agus idirnáisiúnta) ar intinn acu dá scannán, agus a bheas in ann straitéis dhíolacháin/dháilte a chur ar fáil chun lucht féachana a aimsiú agus chun cur le tionchar an scannáin. Ba chóir go mbeidh na foirne oscailte roimh chaidrimh a dhéanamh le páirtnéirí éagsúla agus roimh roghanna éagsúla a fhiosrú maidir le lucht féachana agus cúrsaí dáiltí á bhforbairt, chomh maith le tabhairt faoi níos coitianta a thabhairt san áireamh.

•2.      Údaracht

Tá BSÉ/IFB tiomanta do scileanna scannánaíochta a fhorbairt, agus le Catalyst tá muid sásta tacú le scannánóirí uaillmhianacha, thiomanta, fhiontraíocha a nglacfaidh leis an dúshlán chun fadscannán cineamatach d'ard-chaighdeán a fhorbhairt, a léiriú agus a shaothrú cé go bhfuil buiséad íseal i gceist. Molaimid comhoibriú idir scannánóirí ó chúlraí éagsúla agus le leibhéil éagsúla taithí acu, ach ba chóir go mbeadh an t-aon fhís amháin ag an fhoireann agus beidh siad in ann a chur in iúl go bhfuil an mheá cheart ann idir scileanna, eolas agus dílseacht agus iad ag dul i ngleic leis na dúshláin a bheas rompu. 

Ba chóir go mbeidh na hiarratasóirí in ann a thaispeáint go bhfuil eolas maith acu ar a réimse féin, agus dílseacht dó. Chuige seo, beidh na príomh-dhaoine chruthaitheacha eile - aisteoirí agus criú molta - le tabhairt san áireamh chomh maith. 

•3.      Aestéitidil

Roghnófaí na tionscadail de réir úire, scileanna, tiomantais, úrnuachta, agus caighdeán na físe. Beidh measúnú á dhéanamh ar thionscadail de réir indéantachta agus ag tabhairt san áireamh an bhfuil siad réidh le dul i mbun léiriúcháin. Ba chóir go mbeadh na tionscadail a roghnófar réidh le seachadadh taobh istigh de dhá mhí dhéag ón am a bhronnfar an dámhachtain. Toisc gur maoiniú BSÉ/IFB amháin atá sa dámhachtain, ní bhaineann na srianta coitianta tráchtála leis na scannánóirí, agus moltar go léireoidh siad scannáin a bhfuil spreagúil agus úr dá bharr.

Gheobhaidh iarratasóirí litir admhála maidir lena n-iarratas taobh istigh de choicís ón spriocdháta.

Déanfaidh na baill ar fad ar fhoireann Léiriú agus Forbairt BSÉ/IFB, chomh maith le measúnóir(í) neamhspleach, measúnú ar na hiarratais. Bainfí leas freisin as tuairisc léitheora neamhspleacha, a dhéanfar do gach iarratas, sa phróiseas.

Fógrófaí gearrliosta na dtionscadal ar An Aoine, 11ú Áibreáin, 2014, agus beidh tuairiscí léitheora ó Bord Scannán na hÉireann/the Irish Film Board ar fáil do na tionscadail ar fad a cuireadh isteach. Beidh agallaimh ag foirne an ghearrliosta i mí Áibreáin 2014, agus fógrófaí an trí thionscadal a éiríonn leo ar An Aoine, 25ú Áibreáin, 2014.

Céim 3 - Léiriú

Ní mór do na trí thionscadal roghnaithe an saothar críochnaithe a sheachadadh laistigh de dhá mhí dhéag tar éis an dámhachtain a fháil. Beidh Bainisteoir Tionscadail i gceannas ar gach tionscadal. Beidh ar na foirne riachtanais Roinn Gnó agus Gnóthaí Dlí BSÉ/IFB a chomhlíonadh sula féidir leo tús a chuir le cúrsaí léiriúcháin.

Oibreoidh aisteoirí agus criú do na rátaí aontaithe thíosluaite agus cuirfear traenáil agus/nó meantóireacht ar fáil mas gá.

•1.     €150  an lá scannánaithe ag na haisteoirí ar fad, aisteoirí lae san áireamh

•2.     €150 an lá ag na Ceannairí Roinne ar fad, gach lá ag obair ar an scannán, ag tabhairt san áireamh laethanta ullmhaithe ceadaithe

•3.      €120 an lá do gach ball criú eile, gach lá ag obair ar an scannán, ag tabhairt san áireamh laethanta ullmhaithe ceadaithe

•4.     Ráta daingnithe(€10,000 an duine/ról) a chur sa bhuiséad don phríomh-fhoireann chruthaitheach (scríbhneoir, stiúrthóir, léiritheoir)

•5.     Roinnfí an t-airgead Aisghabhála ar an tslí seo:

- 15% d'aisteoirí, 15% do chriú, 20% do scannánóirí le scaipeadh mar a chineann siad

- 50% d'airgeadaithe (aisghabháil BSÉ/IFB le bheith curtha i leataobh fá choinne scéimeanna traenála amach anseo).

An painéal meantóireachta

 

Beidh treoir agus comhairle á tairiscint ag baill an phainéil do na foirne scannánaíochta, ag tarraingt ar an taithí áirithe áta ag na meantóirí féin. Rachaimid i gcomhairle leis na meantóirí maidir leis na tionscadail atá ar an ngearrliosta, sula chuirfí tús leis na hagallaimh. Molfaimid go mbuailfidh na foirne leis na meantóirí agus go mbeidh plé acu leo le linn an tréimhse, ó fhorbairt go seachadadh agus saothrú an scannáin. Is iad na bun-ábhair/rólanna a bheas faoi chaibidil ag na meantóirí ná:

 • 1. Comhairleacht scripte
 • 2. Léiritheoir/Léiritheoir Feidhmeannach
 • 3. Stiúrthóir
 • 4. Eagarthóir
 • 5. Stiúrthóir Scannánaíochta
 • 6. Díolacháin & Dáileadh

Am-líne Catalyst (tabhair san áireamh gur féidir go n-athrófar dátaí)

An Aoine, 1ú Mí na Samhna, 2013                             

Spriocdháta chun iarratas a dhéanamh le freastal ar na seimineáir

An Aoine, 8ú Mí na Samhna, 2013                             

Teagmháil á dhéanamh leo siúd a éiríonn leo áit a fháil ar na seimineáir

An Satharn, 30ú Mí na Samhna, 2013                        Seimineár Lá 1

An Satharn, 16ú Mí na Nollag, 2013                           Seimineár Lá 2

An Aoine, 28ú Márta, 2014                                   

Spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar Catalyst

An Aoine, 11ú Áibreáin, 2014                   An gearrliosta á fhógairt againn (le hagallaimh le teacht ina dhiaidh)

An Aoine, 25ú Áibreáin, 2014                   Na trí thionscadal roghnaithe á bhfógairt againn

Tá na treoirlínte agus na coinníollacha iomlán a bhaineann le maoiniú léiriúcháin Catalyst ar fáil ar an leathanach seo.

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh