As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Ceisteanna Coiteanta maidir le Cláir Mhaoiniúchán

Cén chaoi a chuirim isteach iarratas ar mhaoiniúchán ó Bhord Scannán na hÉireann? 

Leagtar amach an gnás iomlán maidir le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniúchán ó Bhord Scannán na hÉireann ar ár láithreán gréasáin.   

An féidir liom script iomlán scannáin a aighniú i gcóir breithniú le haghaidh Maoiniúchán Céad Dhréachta? 
Is fearr go gcuirfí an tionscadal isteach le haghaidh maoiniúchán céad dhréachta ag céim an chóirithe. I gcásanna áirithe, áfach, is féidir script a aighniú le réamhchead ón Fheidhmeannach Forbartha.

An féidir teacht ar thuairiscí na léitheoirí maidir le tionscadail a aighníodh le haghaidh Scéimeanna na nGearrscannán ach nár éirigh leo?  
Is féidir, tá tuairiscí na léitheoirí ar fáil ar iarratas trí ríomhphost a sheoladh chuig Jill McGregor, Comhordaitheoir Scéimeanna Gearrscannán jill.mcgregor@irishfilmboard.ie le mionsonraí an tionscadail.  

Céard iad na critéir a úsáideann BSÉ/IFB chun meastóireacht a dhéanamh ar thionscadail a chuirtear isteach iad le haghaidh maoiniúcháin? 
Mínítear critéir BSÉ/IFB go sonrach ar an láithreán gréasáin seo ag http://www.irishfilmboard.ie/gaeilge/Prionsabail_agus_Criteir/17


An féidir libhse teimpléid de chomhaontú scríbhneora agus comhaontú rogha a sholáthar? 
Ní féidir, ba chóir i gcónaí comhairle phroifisiúnta dlí a lorg. Is féidir, áfach, liosta d'íosmhéid cheangaltas conartha BSÉ/IFB a íoslódáil ón leathanach seo.       

Más mac léinn mé, an féidir liom iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú?
Ní féidir le mic léinn in oideachas dara nó tríú léibhéal iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú.

Más saoránach Éireannach mé ach nach bhfuil cónaí orm in Éirinn níos mó, an féidir liom fós iarratas a chur isteach ar mhaoiniúchán?  
Is féidir, is féidir le héinne iarratas ar mhaoiniúchán a dhéanamh ach leis an maoiniúchán a fháil ní mór duit cuideachta a bheith agat atá cláraithe in Éirinn, comhléiritheoir Éireannach le cuideachta cláraithe in Éirinn nó mar scríbhneoir(í) ní mór duit(daoibh) deimhniú imréiteach cánach Éireannach a sholáthar.   

An gá dom Cuideachta cláraithe a bheith agam chun teacht ar mhaoiniúchán BSÉ/IFB?  
Ní mór do gach dámhachtain maoiniúcháin atá de bhreis ar €15,000 a bheith ar chonradh le cuideachta cláraithe i Stát na hÉireann (http://www.cro.ie/), toisc go bhfuil ceangaltas ar BSÉ/IFB urrús a ghlacadh i leith na hiasachta i bhfoirm muirir ar leas na cuideachta sa dtionscadal scannáin.    

An bhfuil an scéim micreabhuiséid fós ann? 
Tá, glacann BSÉ/IFB fós le hiarratais i leith tionscadal a thagann faoi na scéimeanna micreabhuiséid, cé nach ndéantar na dámhachtainí sin ach go hannamh. Is féidir le BSÉ/IFB maoiniúchán de 100% a dhéanamh ar chostas léiriúcháin de €100,000 le haghaidh scannán ar fhad príomhscannáin (beo-aicsean agus scannáin fhaisnéise). Chun breis eolais a fháil téigh chuig Ficsean - Léiriú Éireannach agus an chuid sin den láithreán a phléann cúrsaí maoiniúcháin. Tá an fhoirm chéanna, na nósanna imeachta céanna agus na treoirlínte céanna i bhfeidhm.     

An gá dom Deimhniú Imréiteach Cánach a bheith agam? 
Ní mór do gach duine aonair (lena n-áirítear cuideachtaí nach bhfuil cónaí orthu sa Stát) a fhaigheann maoiniúchán ó BSÉ/IFB Deimhniú Imréiteach Cánach atá cothrom le dáta a sholáthar. Is féidir eolas breise maidir le húsáid deimhnithe a fháil ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim, Revenue Commissioners.    

Céard iad na critéir maidir le hiarratas a dhéanamh le haghaidh Maoiniú Críochnaithe? Chun iarratas a chur isteach le haghaidh Maoiniú Críochnaithe ní mór duit a bheith in ann gearradh réamhlíne den scannán ar fhad príomhscannáin agus ní mór duit a bheith ábalta líon ceangaltas dlí mar atá dlite ag BSÉ/IFB a chomhlíonadh. Téigh chuig an leathanach faoi Críochnú ar ár láithreán greasáin áit a bhfaighidh tú cur i láthair mar gheall ar Low Budget Filmmaking and Completion Funding le Mark Byrne, Feidhmeannach Gnó agus Dlí.         

An bhfuil Maoiniúchán Léiriúcháin BSÉ/IFB inaisíoctha?
Tá, tairgítear Maoiniú Léiriúcháin agus Maoiniú Críochnúcháin BSÉ/IFB mar iasacht a chaithfear a aisíoc. Beidh BSÉ/IFB ag súil le haisíocaíocht pro rata agus pari passu le haon infheisteoirí gnáthscaireanna eile agus le scair leanúnach ón mbrabús glan agus an aisíocaíocht déanta.     

An bhfuil Iasachtaí Forbartha BSÉ/IFB inaisíoctha? 
Tá, ba chóir go n-aisíocfaí Iasachtaí Forbartha BSÉ/IFB ar fad ar an gcéad lá príomhscannánaíochta ag an dtionscadal. Is ar an duine a bhfuil seilbh aige ar roghanna/cearta an tionscadail atá an fhreagracht maidir leis an iasacht a aisíoc.    

Conas is féidir liom teacht ar Alt 481?   
Ba chóir iarratais ar dheimhniúcháin a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim a láimhsíonn riarachán na scéime. Cé nach bhfuil aon íosmhéid leis an méid maoiniúcháin gur féidir a fháil, go hiondúil ba chóir go mbeadh caiteachas ‘dlite' ar íosmhéid de €500,000 a bhéith á dhéanamh ag tionscadal chun go bhfaighfí aon leibhéal suntasach fáltais. Faigh amach níos mó ar an leathanach faoi Alt 481 ar ár láithreán gréasáin.     

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh