As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Forléargas

Forléargas

Is é €11,277,000 (5.2% laghdú ar dháilead 2013) méid an deontais i gcabhair atá curtha ar fáil ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i 2014 do Bhord Scannán na hÉireann (BSÉ/IFB) le haghaidh chistiú caipitil. Cuirfear €2,000,000 sa bhreis ó infheistíocht aisíoctha leis seo, agus mar sin is é €13,277,000 an t-iomlán do 2014.

As an méid sin, cuirfear an chuid is mó ar fáil chun forbairt, léiriúchán agus dáileadh saothar nua Éireannach don bpictiúrlann agus/nó do theilifís agus/nó ar líne a chumasú. Beidh an méid atá fágtha á úsáid chun tacú le hoiliúint agus le haghaidh líon de ghníomhaíochtaí coimhdeacha éagsúla a bhaineann leis an tionscal scannán. Tá buiséad riaracháin ar leith ann do bharrchostais agus d’fhoireann BSÉ/IFB, agus beidh €2.7m fá choinne sin i 2014.

Soláthraítear an maoiniúchán forbartha, léiriúcháin agus dáilte trí réimse clár, mar seo a leanas: 

 
A. FORBAIRT

1. Iasachtaí Forbartha do Scripteanna Scannán:
Maoiniú do scríbhneoirí, nó scríbhneoirí agus stiúrthóirí, chun céad-dhréacht de script phríomhscannáin a fhorbairt.

2. Iasachtaí d’Fhorbairt Thionscadail:
Maoiniú do léiritheoirí chun script scannáin a choimisiúnú, tallann a tharraingt le chéile agus chun tabhairt faoin obair phraicticiúil uilig a bhaineann le príomhscannán nó tionscadal teilifíse d’ard-chaighdeán a ullmhú i gcomhar léiriúcháin.

3. Iasachtaí d’Fhorbairt Bheochana:
Maoiniú le haghaidh cuideachtaí beochana chun tabhairt faoin obair choincheapa, dheartha agus scéil ar fad is gá chun príomhscannán nó sraith theilifíse bheochana a fhorbairt.  

4. Iasachtaí Forbartha Idirnáisiúnta:

Maoiniú le haghaidh Léiritheoirí Éireannacha chun páirt a ghlacadh i bhforbairt phríomhscannán agus thionscadal teilifíse d'ard-phroifíl a chuir léiritheoirí idirnáisiúnta tús leo.
 
5. Iasachtaí d’Fhorbairt Fhaisnéise:
Maoiniú do léiritheoirí chun cóiriú a choimisiúnú, píosaí scannáin/réamhfhógráin a léiriú, tallann a tharraingt le chéile agus chun tabhairt faoin obair phraicticiúil uilig a bhaineann le príomhscannán faisnéise a ullmhú i gcomhar léiriúcháin.

 

B. LÉIRIÚCHÁN

1. Ficsean

Cuireann BSÉ/IFB maoiniú léiriúcháin ar fáil do phríomhscannáin bheoghnímh agus bheoite, dráma teilifíse agus sraitheanna beoite teilifíse d’ard-chaighdeán (ach ní do scannáin fhaisnéise, féach pointe 2, thíos) sna réimsí áirithe seo:

• Léiriú Scannán Éireannach  
Scannáin (príomhscannáin bheoghnímh agus bheoite), agus i gcásanna teoranta áirithe dráma teilifíse d’ard-chaighdeán (dráma as Béarla agus dráma as Gaeilge san áireamh) ar chuir Éireannaigh ardtallainne tús leo agus a bhfuil Éireannaigh chruthaitheacha ardtallainne - stiúrthóirí, scríbhneoirí, léiritheoirí - i gceannas orthu. Cuirfidh an t-ábhar cultúr na hÉireann in iúl ar bhealach éigin agus beidh an bhainistíocht phraiticiúil go príomha Éireannach.   

• Comhléiriú Cruthaitheach 
Scannáin ar cuireadh tús leo lasmuigh d'Éirinn ina bhfuil léiritheoir Éireannach rannpháirteach mar chomhoibrí cruthaitheach agus a bhfuil mionchuid den airgeadas atá de dhíth á sholáthar ag an léiritheoir sin. Caithfidh gur mar chomhléiriúchán oifigiúil nó aitheanta atá an scannán struchtúrtha, faoi thionchar cruthaitheach, agus le cuid shuntasach den léiriú le tarlú in Éirinn. I gcásanna éagsúla, beidh gealltanas le tabhairt ag an chomhlacht maoiniúcháin i dtír an phríomhléiritheora go gcuirfear maoiniú cómhalartach ar fáil do scannán Éireannach.

• Léiriú Idirnáisiúnta 
Príomhscannáin agus drámaí teilifíse ar cuireadh tús leo agus a dhéantar an phríomhbhainistíocht orthu lasmuigh d'Éirinn, a úsáideann Éire mar shuíomh agus go bhfuil eilimintí cruthaitheacha Éireannacha ann, agus a úsáideann seirbhísí léiriúcháin áitiúla a chuireann an léiritheoir Éireannach ar fáil.   

• Léiriú Teilifíse Beochana
Sraitheanna teilifíse beoite ar chuir Éireannaigh ardtallainne tús leo agus a bhfuil Éireannaigh chruthaitheacha ardtallainne - stiúrthóirí, scríbhneoirí, léiritheoirí - i gceannas orthu. Go hiondúil (ach ní i gcónaí), cuirfidh an t-ábhar cultúr na hÉireann in iúl ar bhealach éigin agus beidh an bhainistíocht phraiticiúil go príomha Éireannach.   

2. Faisnéis

Maoiniú chun léiriúcháin de scannáin fhaisnéise a chumasú, le béim á leagadh ar phríomhscannáin chruthaitheacha fhaisnéise a bhfuil sé ar a gcumas acu lucht féachana idirnáisiúnta a aimsiú trína dtaispeáint i bpictiúrlainne agus ag féilte.    


3. Críochnú

Maoiniú chun gur féidir scannán ficsin, beochana nó scannán faisnéise (ach ní dráma teilifíse nó gearrscannán) a chríochnú, a bhfuil céim an iarléiriúcháin nó níos faide fós bainte amach aige gan tacaíocht ó BSÉ/IFB, má thaispeánann sé láidreacht, agus má tá maoiniú breise de dhíth.

4. Gearrscannáin

Faoi láthair tá ceithre scéim ag BSÉ/IFB le haghaidh léiriú gearrscannán:  
 Signatures (beoghnímh, uasmhéid 12 nóiméad)
 Frameworks (beochan, 5–6 nóiméad)
 Reality Bites (faisnéis, uasmhéid 12 nóiméad)
 Gearrscannán (beoghnímh, suas le 8 nóiméad, as Gaeilge)

Tabhair faoi deara: Is féidir na scannáin do na scéimeanna seo ar fad seachas Gearrscannáin a dhéanamh i mBéarla nó i nGaeilge 

 

C. DÁILEADH

1. Tacaíocht Dháilte

Maoiniú do dháilteoirí Éireannacha aitheanta chun formhór na gcostas margaíochta agus fógraíochta a chlúdach (seachas costais dháilte fhisiciúla agus costais a bhaineann le hábhair a chruthú) do phríomhscannáin a fuair tacaíocht ó BSÉ/IFB, nuair a éisítear iad in Éirinn.

2. Dáileadh Díreach/Tacaíocht Thaispeántais

Maoiniú do léiritheoirí Éireannacha chun cabhair a thabhairt dóibh i dtaobh na gcostas a bhaineann le héisiúint phictiúrlainne theoranta in Éirinn (Tuaisceart na hÉireann san áireamh), do phríomhscannáin a bhfuil tacaíocht léiriúcháin BSÉ/IFB faighte acu, agus nach bhfuil in ann éisiúint phictiúrlainne chuí a shocrú trí chomhlacht dháilte bona fide Éireannach.

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh