As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Rialúcháin agus Teorainneacha

Tá méid an mhaoiniúcháin gur féidir le BSÉ/IFB a thabhairt d’iarratasóirí teoranta ag rialúcháin a d’aontaíodh i gcomhar le Rialtas na hÉireann nó a leagadh síos ag an gCoimisiún Eorpach.

1. DÉINE STÁTCHABHRACH

Faoi rialúcháin an Choimisiúin Eorpaigh maidir le déine státchabhrach (sin é, méid an mhaoiniúcháin do thionscadal a thagann as cistí fhóirdheontais, scéimeanna dreasachta cáin-bhunaithe, nó aon mheicníocht thacaíochta eile), ní féidir le státchabhair a thugtar do thionscadal scannáin a bheith níos mó ná 50% den chostas iomlán, faoi réir eisiamh áirithe:

 • nuair a ghlactar leis gur scannán ‘ar bhuiséad íseal’ nó ‘deacair’ atá i gceist (féach an paragraf thíos);
 • nuair nach mó costas iomlán an tionscadal scannáin ná €100,000.

 

Tabhair faoi deara go nglacfar leis gur státchabhair é luach ghlansochair na gcistí a chruinnítear faoi Alt 481 in Éirinn, maraon le dámhachtainí a bhronntar faoin Scéim um Maoiniú Craolacháin de chuid Údarás Craolacháin na hÉireann. Le comhléiriú idirnáisiúnta, tá méid na státchabhrach mar chomhiomlán an mhaoiniúcháin a chuirtear ar fáil ag tíortha uilig na gcomhléiritheoirí.

2. SCANNÁIN AR BHUISÉAD ÍSEAL AGUS SCANNÁIN DHEACRA

Tá an t-údarás ag BSÉ/IFB scannán a dhéantar in Éirinn a dheimhniú mar ‘scannán ar bhuiséad íseal’ nó ‘scannán deacair’. Is féidir a rá gur ‘scannán ar bhuiséad íseal’ atá ann munar mó an buiséad ná €3 mhilliún. Is féidir sainmhíniú faofa ar ‘deacair’ a aimsiú sa mhír Maoiniú Scannán ar an suíomh Gréasáin seo.

3. TEORAINNEACHA MAOINIÚ FORBARTHA

Maidir le maoiniú forbartha, tá teorainneacha ar an mhéid gur féidir le BSÉ/IFB  tabhairt do thionscadail de bhun rialúchán Rialtas na hÉireann mar atá siad curtha i bhfeidhm ag BSÉ/IFB, mar a leanas:

 • Is í uasmhéid an mhaoiniú forbartha gur féidir le BSÉ/IFB tabhairt d’aon tionscadal ná €100,000.
 • Ní mór cistiú meaitseála ó fhoinsí eile a bheith ann má tá maoiniú forbartha os cionn €50,000 le tabhairt ag BSÉ/IFB d’aon tionscadal.

 

Toisc go bhfuil brú ar acmhainní BSÉ/IFB, ba chóir d’iarratasóirí tabhairt san áireamh gur dócha anois go mbeidh an tairiscint mhaoiniúcháin i bhfad níos lú ná an uasmhéid.

Aisíocaíocht: Ní mór iasachtaí forbartha BSÉ/IFB a liostáil mar mhír líne sa bhuiséad léiriúcháin, agus ní mór aisíocaíocht a íoc ina iomláine faoin chéad lá príomhscannánaíochta nó nuair atá líníochtaí beochana iomláin ann.

4. TEORAINNEACHA MAOINIÚ LÉIRIÚCHÁIN

Maidir le maoiniú léiriúcháin, tá teorainneacha ar an mhéid gur féidir le BSÉ/IFB  tabhairt do thionscadail de bhun rialúchán Rialtas na hÉireann. Chomh maith leis sin, cuirfidh BSÉ/IFB a shocruithe mhaoinithe agus a theorainneacha féin i bhfeidhm. Is mar seo a leanas atá na teorainneacha:

1. Ficsean: Léiriú Éireannach (Príomhscannáin Bheoite San Áireamh)

 • Scannáin ar Mhicrea-bhuiséad: do thionscadail le buiséad €100,000, is féidir le BSÉ/IFB 100% den bhuiséad a chur ar fáil
 • Cineama Nua Éireannach: do thionscadail le buiséad níos mo ná €100,000 agus nach mó ná €1.5 milliún, is féidir le BSÉ/IFB suas le 65% den bhuiséad a chur ar fáil, go huasmhéid €300,000.
 • Cineama Plus: do thionscadail le buiséad níos mó ná €1.5 million ach nach mó ná €4 million, is féidir le BSÉ/IFB suas le 40% den bhuiséad a chur ar fáil, go huasmhéid €750,000
 • Príomhscannáin Mhóra Éireannacha: do thionscadail le buiséad níos mó ná €4 milliún, is féidir le BSÉ/IFB uasmhéid de €1 million a chur ar fáil.

 

Nóta maidir le Buiséad 2014: Tá laghdú timpeall 5.2% ar méid an chistiú caipitil atá ar fáil ag BSÉ/IFB i 2014 ón mhéid a bhí ann i 2013, nuair a bhí gearradh siar suntasach ar bhuiséad BSÉ/IFB cheana féin. Le hard-éileamh ar na hacmhainní seo agus toisc gur mian le BSÉ/IFB cabhrú leis an oiread tionscadal agus gur féidir leis, ba chóir d’iarratasóirí glacadh leis na figiúrí seo leanas mar uasmhéid dhóchúil an mhaoiniúcháin a bhronnfar ar thionscadal seachas má tá cúinsí eisceachtúla i gceist.

 • €100,000 do Scannáin ar Mhicrea-bhuiséad
 • €300,000 do Cineama Nua Éireannach
 • €600,000 do Cineama Plus
 • €750,000 do Príomhscannáin Mhóra Éireannacha

 

Toisc go bhfuil an maoiniú atá ar fáil faoi Cineama Nua Éireannach ag súil le maoiniú coibhéiseach ó Údarás Craolacháin na hÉireann (“BAI”) (chomh maith le tacaíocht chraoltóra le cinntiú gur féidir an maoiniú sin a aimsiú) coinníonn BSÉ/IFB an ceart chun a chuid mhaoiniúcháin a ardú go huasmhéid €600,000 muna bhfuil maoiniú BAI agus/nó tacaíocht chraoltóra le teacht.

(i) Coinníoll Speisialta
Tá sé mar choinníoll ag maoiniú BSÉ/IFB ná gur gá míreanna líne le haghaidh déantús ábhair mhargaíochta a thabhairt san áireamh. Is féidir eisceachtaí a dhéanamh do scannáin ar Mhicrea-bhuiséad agus do scannáin fhaisnéise. Tá sonraíocht maidir leis an riachtanas seo le fáil sna Treorlínte Um Mhaoiniú Léiriúcháin atá le híoslódáil ón suíomh Ghréasáin seo.

(ii) Tionscadail ar Bhuiséad Ultra-Íseal
Faoi rialúcháin an Choimisiúin Eorpaigh tá cead ag BSÉ/IFB 100% de mhaoiniú léiriúcháin a thabhairt do thionscadail scannáin gur féidir a chur i gcrích agus a sheacadadh ar chostas iomlán léirithe nach mó ná €100,000. Ní bhaineann an Coinníoll Speisialta thuasluaite le tionscadail dá leithéid seo.

(iii) Cúinsí Eisceachtúla
Tabhair san áireamh le do thoil go bhfuil na teorainneacha maoinithe thuasluaite faoi réir athraithe sa chás go mbeidh cúinsí eisceachtúla ina iomláine ann maidir le tionscadal ar leith. Beidh sé de dhíth ó BSÉ/IFB go leagfar amach sonraí aon chúinsí eisceachtúla i scríbhinn le haon iarratas a dhéanfar. Toisc srianta a bheith ar bhuiséid faoi láthair, ní cosúil go nglacfaidh BSÉ/IFB le haon chúinsí eisceachtúla ina iomláine gan rómhoill.

2. Ficsean: Comhléiriú Cruthaitheach

Beidh méid an mhaoiniúcháin a chuirfear ar fáil do chomhléiriúcháin chruthaitheacha de réir cuir isteach cruthaitheach na gcomhléiritheoirí Éireannacha, ach ní cosúil go mbeidh sé os cionn €300,000 in aghaidh an tionscadail.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbaineann na rialúcháin um Caiteachas Ceadaithe Éireannach go mór le Ficsean: Comhléiriú Cruthaitheach.

3. Dráma Teilifíse agus Sraitheanna Beochana

Beidh baint idir an mhéid mhaoiniúcháin a chuirfear ar fáil do dhráma teilifíse d’ard-chaighdeán agus do shraitheanna teilifíse beochana, agus an méid mhaoiniúcháin a bheas ar fáil ó chraoltóirí agus ó Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI), ach ní cosúil go mbeidh sé os cionn €300,000 le haghaidh sraithe teilifíse.

4. Ficsean: Léiriú Idirnáisiúnta

Beidh méid an mhaoiniúcháin a chuirfear ar fáil do léiriú idirnáisiúnta de réir an chóimheas caiteachais 20:1 (á isliú go cóimheas caiteachais nach lú ná 15:1 i gcúinsí teoranta) idir Caiteachas Ceadaithe Éireannach agus infheistíocht ó BSÉ/IFB, ach ar aon chaoi ní iondúil go mbeidh sé níos mó ná €250,000 in aghaidh an tionscadail.

5. Críochnú

Beidh méid an mhaoiniúcháin a chuirfear ar fáil do chríochnú de réir an fhíor-chaiteachais a theastaíonn chun an scannán a chríochnú, agus déanfar measúnú cúramach ar gach tionscadal ar an bhonn sin. Ar aon chaoi, ní iondúil gur mó maoiniú críochnaithe ná €50,000 i gcás príomhscannáin, agus €15,000 i gcás scannáin fhaisnéise.

Toisc go bhfuil brú ar acmhainní BSÉ/IFB, ba chóir d’iarratasóirí tabhairt san áireamh gur dócha anois go mbeidh an tairiscint mhaoiniúcháin i bhfad níos lú ná an uasmhéid.

Caiteachas Ceadaithe Éireannach

Bunphrionsabal a bhaineann le maoiniú léiriúcháin BSÉ/IFB ná gur gá an méid iomlán atá infheistithe sa tionscadal a chaitheamh ar phearsanra, earraí agus sheirbhísí Éireannacha. Nuair nach dtarlódh ach cuid den léiriú in Éirinn, ba chóir go mbeidh léiritheoirí ar an eolas gur féidir go mbeidh an maoiniú a iarrtar ar BSÉ/IFB teoranta ag méid an chaiteachas Éireannaigh a bheith le tabhú.

Is cosúil go mbainfidh sé seo le tionscadail atá structúrtha mar mhion-chomhléiriúcháin Éireannacha don chuid is mó, agus atá i dteideal maoiniúcháin Ficsean: Comhléiriú Cruthaitheach ó BSÉ/IFB. Is féidir go mbainfidh sé freisin le príomhscannáin bheochana (á léiriú mar chomhléiriúcháin ilnáisiúnta go tipiciúil) agus le Ficsean: Léiriú Éireannach nuair nach dtarlaíonn aon chuid, nó ach cuid beag den scannánú in Éirinn.

Sainmhíniú: Caiteachas Ceadaithe Éireannach

Tá an sainmhíniú ar chaiteachas Éireannach a rialaíonn maoiniú BSÉ/IFB do thionscadal ar leith faoi réir athbhreithniú ó am go chéile, agus tá sé difriúil ón sainmhíniú ar chaiteachas cáilithe Éireannach faoi na forálacha dreasachta cánacha in Alt 481. Glacann BSÉ/IFB leis an méid seo leanas mar Chaiteachas Ceadaithe Éireannach maidir lena infheistíocht féin:

• Táillí agus tuarastail  le n–íoc ar Éireannaigh atá ag obair in Éirinn nó thar lear
• Per diems le n-íoc ar dhuine ar bith agus iad ag obair in Éirinn
• Caiteachas ar earraí agus ar sheirbhísí a cheannaítear in Éirinn

Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir glacadh leis na costais seo faoi Chaiteachas Ceadaithe Éireannach:

• costais thaistil aon duine nach Éireannach é/í seachas más taistil go hÉireann/as Éirinn atá i gceist d’fhonn obair a dhéanamh in Éirinn
• íocaíochtaí d’árachais, bannaí críochnaithe san áireamh
• íocaíochtaí do ghlanadh na gceartaí maidir le ceol, saothair liteartha, ábhar cartlainne, srl.
• costais mhaoinithe

Maidir le costais fhorbartha, déanfar measúnú orthu cás-ar-chás. Is léir go gceadófar íocaíochtaí a thugtar d’Éireannaigh (m.s. scríbhneoirí scripte); déanfar measúnú ar chosais eile ag brath ar náisiúntacht an léiritheora atá freagrach as obair fhorbartha, agus i gcásanna áirithe, ar cad as don mhaoiniú forbartha.

Uasmhéid an mhaoiniúcháin atá á iarraidh

Maidir le méid na hinfheistíochta a lorgfar ó BSÉ/IFB do thionscadal, agus le méid an Caiteachas Ceadaithe Éireannach a bheas le tabhú, beidh na tosca seo leanas i bhfeidhm:

Ní féidir go mbeidh méid na hinfheistíochta a lorgfar ó BSÉ/IFB níos mó ná dhá thrian (66 2/3%) den Caiteachas Ceadaithe Éireannach, sin é le rá, beidh cóimheas caiteachais 1:5 go 1 de dhíth ó BSÉ/IFB ar a infheistíocht anois.

Mar shampla, más €600,000 é an Caiteachas Ceadaithe Éireannach, is í €400,000 uasmhéid na hinfheistíochta gur féidir a lorg ó BSÉ/IFB (sin é 66 2/3% den Caiteachas Ceadaithe Éireannach).

Is féidir le BSÉ/IFB an riachtanas seo a tharscaoileadh ach amháin sa chás go bhfuil 95% ar a laghad de phríomhscannánaíocht an tionscadail le déanamh i bPoblacht na hÉireann.   

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh