As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

TAR ÉIS '16

Is tionscnamh aonuaire é TAR ÉIS '16 a bhfuil sé mar chuspóir aige cuimhne, ceiliúradh agus macnamh a dhéanamh ar 1916, agus ar an rian a d'fhág eachtraí Dhomhnach na Cásca agus ar aghaidh ar an gcéad bliain ina dhiaidh.  

Ba mhian le Bord Scannán na hÉireann cuireadh a thabhairt do scannánóirí a ndearcadh ar 1916, agus ar an gcéad bliain ina dhiaidh, a thabhairt. Táimid ag lorg scéalta, idir fhaisnéis agus ficsean, a chaithfidh solas ar ábhar 1916 agus an méid a tháinig ina dhiaidh, a bheas mar chúis iontais agus fiú gur féidir tuairimí a spreagadh. 

Is féidir leis na scéalta a bheith suite sa lá atá inniu ann nó san am atá caite, is féidir go mbeidh beoghnímh nó beochan i gceist, agus cuirimid fáilte roimh iarratais as Béarla nó as Gaeilge.

Beidh fáilte freisin roimh iarratais ó scannánóirí bhunaithe nó ó scannánóirí nua.

Ba chóir go mbeidh na scéalta uaillmhianach agus samhlaíoch, agus go mbeidh sé ar a gcumas acu lucht féachana áitiúil agus idirnáisiúnta a mhealladh.

Maidir le scannánóirí atá ag plé le ficsean, ba mhian linn scéalaíocht nua, láidir a spreagadh, chomh maith le cumas láidir físe agus luachanna léiriúcháin atá cuí don scáileán mór. Tugann an tionscnamh seo deis do léiritheoirí, stiúrthóirí agus scríbhneoirí obair phroifisiúnta a dhéanamh a thabharfaidh ard-leibhéal taithí breise dóibh, agus ba chóir go mbeidh scileanna nua le foghlaim ag scannánóirí bhunaithe chomh maith.

Maidir le scannánóirí atá ag ple le faisnéis, ba mhian linn tabhairt faoi nua a spreagadh i gcás scannánaíocht neamh-fhicsin. Is féidir leis na tionscnaimh a roghnófar a bheith irisiúil nó cruthaitheach, breathnaitheach nó aeistéitiúil, oibiachtúil nó pearsanta.

Is féidir scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla (más i nGaeilge atá an scannán tá sé riachtanach go mbeidh fotheidil leis fá choinne féilte agus díolacháin idirnáisiúnta).

 

'S' é an spriocdháta ná 1i.n. Dé Luain 16ú Márta 2015.

 

Dúnfar an córas ar líne láithreach ar 1i.n. ar an lá seo, agus mar sin ba chóir duit d'iarratas a líonadh agus a sheoladh tamall maith roimh an spriocdháta mar ní ghlacfar le hiarratais ina dhiaidh seo ar ríomhphost nó ar aon bhealach eile.

 

Paraiméadair na Scéime

-   Líon na scannán:      Suas le 8 scannán

-   Fad:                              Uasmhéid de 8-12 nóiméad

-   Méid an bhuiséid:     Uasmhéid de €70,000 do scannán ficsin

                                               Uasmhéid de €40,000 do scannán neamh-fhicsin

-   Seachadadh:             Ar Digi Beta, HD Cam agus DP

 

NÓTAÍ TÁBHACHTACHA:

TRÉIMHSE AMA

Nuair atá d'iarratas á ullmhú agat, ba chóir d'iarratasóirí macnamh a dhéanamh ar an tréimhse léiriúcháin. Beidh deis ghairid ag léiritheoirí le gearradh réamhlíne a bhaint amach don tionscadal (Deireadh Fómhair 2015), agus ní mór an tionscadal a sheachadadh faoi mí Eanair 2016, in am tráth le cur ar scáileán le linn na bliana chomórtha. Agus muid ag déanamh measúnú ar na tionscadail, beidh seo in intinn againn.

 

SCANNSTOC/ÁBHAR CARTLAINNE Á ÚSÁID

Maidir le scannáin a bheas scannstoc/ábhar cartlainne á úsáid acu, ní mór costais na ndeimhnithe imréitigh, sna meáin ar fad agus go deo, a chur isteach leis an iarratas.

Cé Atá i dteideal Iarratas a Dhéanamh

 • Tá iarratais á n-éileamh ó fhoirne léiritheora/stiúrthóra/scríbhneora (nuair nach ionann an léiritheoir agus an stiúrthóir) faoi réir threoirlínte incháilitheachta mar seo a leanas
 • Léiritheoirí - ní mór go bhfuil gearrscannán nó príomhscannán amháin ar a laghad léirithe acu
 • Stiúrthóirí - ní mór go bhfuil gearrscannán nó príomhscannán amháin ar a laghad stiúraithe acu (is féidir le stiúrthóirí fhógraíagus ghréasasód iarratas a dhéanamh freisin)
 • Scríbhneoirí - ní mór taithí scríbhneoireachta a bheith acu cheana, mar shampla, saothar scáileáin, saothar foilsithe nó ar líne (ba chóir nascanna a chur ar fáil sa CV i gcás saothar ar líne)
 • Níl an scéim seo oscailte roimh mhic léinn lánaimseartha

I ndiaidh do thionscadal dul ar an ngearrliosta agallaimh, is féidir go dtarraingfí siar an maoiniú má tá aon athrú suntasach ar script scannáin, sceideal, príomhfhoireann nó foireann aisteoireachta. Má tá gá le hathruithe ag an bpointe seo, ní mór iad a phlé le BSÉ/IFB.

 

Nós Imeachta

Déanfar na hiarratais á meas, agus déanfar breithniú ar an script scannáin agus ar an bhfoireann chruthaitheach. Déanfar gearrliosta a chur le chéile agus tabharfar cuireadh dóibh sin freastal ar agallamh.

Tabharfar dámhachtain do suas le ocht bhfoireann ar a mhéid ag brath ar chaighdeán na n-iarratas.

Gnéithe Thábhachtacha na Scéime

 • Go ginearálta ba chóir go nginfí na scannáin ag tallann Éireannach nó ag daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn, agus go mbeadh tallann Éireannach nó daoine atá ina gcónaí in Éirinn i gceannas go cruthaitheach orthu. Ba chóir go ndéanfar bainistíocht phraicticiúil orthu ó Éirinn ag comhlacht léiriúcháin atá cláraithe i bPoblacht na hÉireann.
 • Caithfidh léiritheoirí a chruthú gur féidir leo (i bprionsabal) cearta domhanda gan teorann ama a aimsiú, thar na meáin ar fad atá ann anois agus thar na meáin atá le cumadh fós, do thionscadail a roghnaítear.
 • Ní ghlacfaí ach le léiritheoir amháin, agus ní thugfaí teideal creidiúna ach do léiritheoir amháin, do thionscadail a roghnaítear.

 • Beidh na rátaí seo leanas i bhfeidhm maidir le buiséid léiriúcháin na scannán ar fad a dhéanfaí faoin scéim:

 

- Ba chóir go mbeidh táillí an Scríbhneora, an Stiúrthóra agus an Léiritheora de réir an bhuiséid, costas iomlán an tionscadail agus cúspóirí na scéime. Má cheaptar go bhfuil na táillí ró-ard, beidh ceartú le déanamh má roghnaítear an tionscadal

- Ráta laethúil d'aisteoirí agus do chriú (mar a aontaítear gach   bliain le Grúpa Scannán na gCeardchumann): €120

 

                   - Árachas:                                               Ceadaigh 1.2% den bhuiséad

 

                   - Costais Theagmhasacha:     Ceadaigh 5% den bhuiséad (níor chóir táille léiriúcháin á ghearradh)

 • Beidh cearta faofa ag BSÉ/IFB ar na gnéithe seo a leanas de gach scannán a dhéantar faoin scéim:

- Script scannánaíochta (agus is féidir go gceapfaidh BSÉ/IFB eagarthóir scripte i gcásanna áirithe)

                   - Buiséad

                   - Sceideal scannánaíochta an léiriúcháin

                   - Roghnú aisteoirí - ní mór réamh-fhaomhadh a fháil

                   - Príomhfhoireann theicniúil - ní mór réamh-fhaomhadh a fháil

                   - Gearradh Réamhlíne

                   - Aontas Réamhlíne

 

- Teidil Chreidiúna 


 • Má tá aon athrú suntasach nach bhfuil faomhaithe ag BSÉ/IFB ar script scannáin, sceideal, príomhfhoireann nó foireann aisteoireachta d'aon thionscadal a mhaoinítear, is féidir go dtarraingfí siar an maoiniú. Má tá gá le hathruithe, ní mór iad a phlé le BSÉ/IFB.

Cearta

Is le BSÉ/IFB a bhfanfaidh cearta neamh-eisiacha thar na meáin ar fad in Éirinn agus cearta promóisine neamh-eisiacha ar fud an domhain. Fanfaidh na cearta dáilte eile leis an scannánóir. Is féidir leis/léi an scannán a dháileadh é/í féin, nó gníomhaire díolacháin a cheapadh. Mothaíonn BSÉ/IFB go dtabharfaidh seo oiliúint dháilte thábhachtach do scannánóirí, agus go gcuideoidh sé leo caidrimh dhíreacha a chothú leis na dáileoirí.

Tá polasaí ag BSÉ/IFB a chuid gearrscannáin a sheoladh chuig féilte fhaofa idirnáisiúnta tar éis dóibh a bheith ar scáileán in Éirinn.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne tríd an chnáipe ‘Déan Iarratas' ar an leathanach seo ón Aoine 6ú Feabhra. Cinntigh le do thoil go bhfuil na treoirlínte Conas Iarratas a Dhéanamh léite agat roimh iarratas a dhéanamh.

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh