As Gaeilge / Mar gheall ar BSÉ /

Polasaí Glas BSÉ

Déanann Bord Scannán na hÉireann sár-iarracht seirbhís d'ard-chaighdeán a chur ar fáil dár gcliaint agus dár bpáirtithe leasmhara.

Mar sin, agus mar fhreagairt ar spriocanna um éifeachtúlacht fuinnimh san earnáil phoiblí, tá BSÉ/IFB tiomanta do mheasúnacht agus d'fheabhsú leanúnach ar ár bhfeidhmíocht maidir le cúrsaí comhshaoil.

Tá BSÉ/IFB tiomanta do na príomhphrionsabail ar inbhuanaíocht comhshaoil agus ar chaomhnú na timpeallachta. In ár ngnóthaí ar fad déanann muid iarracht an tionchar atá againn ar an timpeallacht a laghdú, trí sholáthar inbhuanaithe agus trí bhainistíocht éifeachtach ar achmainní ar nós fuinnimh agus dramhaíola.

Tá freagracht chomhshaoil ag croílár pholasaí glas BSÉ/IFB. Chun maith a dhéanamh dár ngealltanas:

Cloífimid lenár ndualgais nó rachaimid níos faide ná mar atá de dhualgas orainn maidir le reachtaíocht chomhshaoil;

Cloífimid lenár bpolasaí um sholáthar comhshaoil chun roghnú tairgí agus seirbhísí atá níos fearr don timpeallacht a chur chun cinn;

Déanfaimid measúnú neamhspleach tríú páirtí ar ár ngníomhaíochta ar fad a choimisiúnú go bliantúil;

Déanfaimid iarracht i gcónaí modheolaíochtaí thuariscithe agus cáipéisíocht a fheabhsú, le go mbeidh follasacht agus creidiúnacht ann;

Forbróimid tacar spriocanna bliantúla gur féidir a aithint go héasca, chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú, chun dramhaíl a laghdú agus chun ár lorg carbóin a laghdú;

Déanfaimid teagmháil leis na páirtithe leasmhara ar fad chun ár ndul chun cinn maidir leis na spriocanna seo a fhógairt;

Cuirfimid feasacht chomhshaoil agus tiomantas comhshaoil chun cinn i measc na foirne;

Spreagfaimid dea-chleachtas i dtionscal na scannán trínár dtreoirlínte mholta um dhea-chleachtas a chur ar fáil;

Rachaimid chun cinn i dtreo feabhsú foriomlán 33% in éifeachtúlacht fuinnimh faoi 2020, de réir spriocanna an rialtais;

Tá Foireann Uirlisí Glas ar fáil anois sa mhír ‘Scannánaíocht in Éirinn' ar an láithreán gréasáin seo, a thugann treoirlínte ar conas an tionchar ar an timpeallacht a laghdú le linn scannánaíochta.
Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh